RODO

Przetwarzanie danych osobowych-RODO

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż tlafotograficzne24.pl Wiesław Zieleśkiewicz z siedzibą w Pabianicach przy ul. 20 Stycznia 112 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny i do wystawienia faktury

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych

zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem
przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Wiesław Zieleśkiewicz z siedzibą w Pabianicach przy ul. 20 Stycznia 112 NIP: 7871086451
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: Wiesław Zieleśkiewicz z siedzibą z siedzibą w Pabianicach przy ul. 20 Stycznia 112, 95-200
oraz mailowo na adres tla@tlafotograficzne24.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
klientom produktów i naszych usług.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu
dostarczania klientom Wiesław Zieleśkiewicz kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry
urzędowe (KRS, REGON itp.)

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
tla@tlafotograficzne24.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Wiesław Zieleśkiewicz, 95-200 Pabianice, ul. 20 Stycznia 112

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
tlafotograficzne24.pl
Wiesław Zieleśkiewicz